Regulamin

REGULAMIN PORTALU POŚREDNICTWA ZAKUPOWEGO

§ 1 Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Cena – należność od Klienta dla Dostawcy z tytułu zawartej Umowy pośrednictwa zakupowego przekazywana przy pośrednictwie Pośrednika.

2. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej w rozumieniu art. 6 Ustawy o ochronie danych osobowych.

3. Dostawca – podmiot będący stroną  Umowy sprzedaży Towaru prezentowanego w Ofercie portalu pośrednictwa zakupowego zawieranej z Klientem, zobowiązany do dostarczenia Klientowi Towaru.

4. Dropshipping – model logistyczny sprzedaży za pośrednictwem Oferty internetowej polegający na przeniesieniu procesu wysyłki Towaru na Dostawcę. Rola Pośrednika w tym modelu logistycznym sprowadza się  do zbierania Zamówień  i przesyłania ich do Dostawcy, który realizuje wysyłkę  Towaru do Klienta. Ponadto Pośrednik inkasuje należności i przekazuje je imieniem Klienta dla Dostawcy na jego rachunek bankowy, z zatrzymaniem należnej Prowizji. Pośrednik nie jest stroną  zawieranej przez Klienta Umowy sprzedaży.

5. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną  zdolność  do czynności prawnych, występująca   w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, która w ramach Oferty internetowej zobowiązuje Pośrednika do przesłania Zamówienia celem zawarcia Umowy sprzedaży z Dostawcą. 6. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 380   z późn. zm.).

7. Oferta internetowa – każdorazowa oferta odnosząca się  do danego Towaru, zarządzana przez Pośrednika za pośrednictwem sklepu krainjednorozca.pl, mająca na celu skojarzenie Klienta z Dostawcą na zasadach Dropshippingu.

8. Państwo trzecie – państwo spoza terytorium Unii Europejskiej („terytorium państwa trzeciego” w rozumieniu art. 2 pkt 5 Ustawy o VAT).

9. Państwo UE – państwo z „terytorium Unii Europejskiej” w rozumieniu art. 2 pkt 3 Ustawy o VAT.

10.Pośrednik – przedsiębiorca zarządzający sklepem internetowym krainajednorozca.pl, NIP – 6020065046 – Wójcik Joanna, pośredniczący w Umowie sprzedaży na zasadach Dropshippingu.

11.Prowizja – wynagrodzenie należne Pośrednikowi od Klientów za przekazywanie Zamówień do Dostawcy. Prowizja należy się  wyłącznie w przypadku dojścia do skutku Umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Dostawcą.

12.Regulamin – niniejszy Regulamin dotyczy świadczenia usług drogą elektroniczną.

13.Rozporządzenie Nr 1186/2009 – Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1186/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system zwolnień  celnych (Dz.Urz.UE.L z 2009 r. Nr 324 str. 23).

14.Towar – stanowiące własność Dostawcy rzeczy ruchome prezentowane w Ofercie internetowej.

15.Umowa Dropshippingu – umowa o  świadczenie usług Dropshippingu zawierana między Pośrednikiem a Klientem.

16.Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu art. 535 Kodeksu cywilnego, zawierana pomiędzy Dostawcą jako sprzedającym a Klientem jako kupującym.

17.Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

18.Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.).

19.Ustawa o  świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o  świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.).

20.Ustawa o VAT – ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.).

21.Zamówienie – oświadczenie woli Klienta przekazywane przez Pośrednika Dostawcy, zawierające   w szczególności informację  w zakresie ilości Towaru oraz miejsca dostawy oraz inne dane umożliwiające zawarcie Umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Dostawcą. Dostawca wysyła towar bezpośrednio z magazynu producenta w Chinach.

§ 2 Postanowienia ogólne

1. Przed przystąpieniem do udziału w Ofercie internetowej należy zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Wzięcie udziału w Ofercie internetowej oznacza: a. akceptację postanowień Regulaminu; b. wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie koniecznym do obsługi i realizacji Zamówienia oraz wykonania praw i obowiązków w związku z zawartą  lub przyszłą Umową sprzedaży, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych; c. wyrażenie przez Klienta zgody na wykonanie przez Pośrednika Umowy Dropshippingu. Jednocześnie Pośrednik informuje, że po spełnieniu Umowy Dropshippingu, Klient traci prawo do odstąpienia od Umowy Dropshippingu na mocy art. 38 pkt 1 Ustawy o prawach konsumenta.

2. Oferta kierowana jest do osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio ze swoją  działalnością  gospodarczą  lub zawodową, a więc występujących   w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.

3. Pośrednik nie jest stroną zawieranej przez Klienta Umowy sprzedaży. Pośrednik oferuje usługę  pośrednictwa w zakupie Towaru opartą  na modelu Dropshippingu oraz udziela pomocy w jej realizacji, w szczególności poprzez przekazanie Zamówienia do Dostawcy oraz przekazanie   w imieniu Klienta Ceny.

4. Za prawidłową dostawę Towaru wyłączną odpowiedzialność ponosi Dostawca.

5. Wszystkie informacje zawarte w Ofercie internetowej, odnoszące się  do Towarów (łącznie   z cenami), nie stanowią  oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy z Dostawcą w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

6. Zawarcie Umowy sprzedaży i skuteczne dokonanie zamówienia możliwe jest jedynie w przypadku, gdy wybrany przez Klienta towar jest dostępny w magazynie Dostawcy. W przypadku niezgodności informacji podanych w treści Oferty internetowej z rzeczywistym stanem magazynowym Dostawcy, Klient jest informowany o tym fakcie i ma możliwość  zmiany Zamówienia w całości lub w części.

7. W przypadku gdy zawarcie Umowy sprzedaży jest niemożliwe wobec braku Towaru objętego Zamówieniem, Dostawca zastrzega sobie możliwość odstąpienia od Umowy sprzedaży w całości lub części, a Zamówienie zostaje w całości lub części anulowane, o czym Klient otrzyma informację  drogą  elektroniczną, na podany przez niego adres e‐mail. Dokonana przez Klienta zapłata za zamówiony Towar, który nie mógł  zostać  dostarczony, zostanie przez Dostawcę  zwrócona niezwłocznie po skutecznym poinformowaniu Klienta o niemożliwości zrealizowania Zamówienia.

8. Zdjęcia umieszczone w danej Ofercie internetowej mają  charakter informacyjny. Niewielkie różnice w kolorze faktycznym i przedstawionym na zdjęciu mogą  również  wynikać  z różnic   w ustawieniach monitora Klienta.

9. Wobec Pośrednika nie przysługują  Klientowi  żadne roszczenia mające związek z zawartą  lub przyszłą  Umową sprzedaży. Stroną  Umowy sprzedaży jest Dostawca. Pośrednik udziela jednak Klientowi, w miarę  możliwości, niezbędnej pomocy zarówno w zakresie reklamacji Towarów składanej Dostawcy, jak i składania przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Pomoc ta polega w szczególności na możliwości składania przez Klienta bezpośrednio na adres mailowy Pośrednika reklamacji (§ 7 Regulaminu) i oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży (§ 6 Regulaminu), które następnie zostaną przekazane Dostawcy.

10.Pośrednik odpowiada wobec Klienta za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania   w zakresie przekazania Zamówienia do Dostawcy oraz w zakresie przekazania Dostawcy uiszczonych przez Klienta należności z tytułu zawartej Umowy sprzedaży, w szczególności Ceny.

11.Majątkowe i osobiste prawa autorskie do opisów oraz zdjęć składające się na prezentację Towaru przysługują  wyłączenie Dostawcy. Dostawca udzielił  Pośrednikowi licencji niewyłącznej na wykorzystanie zdjęć i opisów Towarów, zwalniając go jednocześnie z wszelkiej odpowiedzialności względem podmiotów trzecich z tytułu naruszenia praw autorskich względem przedmiotowych zdjęć i opisów Towarów. Wszelkie roszczenia w tym zakresie należy kierować do Dostawcy.

§ 3 Składanie Zamówień 

1. Realizacja usługi Pośrednika w przedmiocie przekazania treści Zamówienia do Dostawcy inicjowana jest przez Klienta za pośrednictwem złożenia w sklepie Zamówienia.

2. Złożenie Zamówienia  jest możliwe przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia.

3. Złożenie Zamówienia wymaga podania danych umożliwiających Dostawcy dostarczenie towaru oraz innych informacji wymaganych do realizacji zamówienia. Do danych tych zaliczają  się   w szczególności: imię  i nazwisko osoby fizycznej, nazwa osoby prawnej lub nazwa jednostki organizacyjnej, kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu, województwo, numer telefonu komórkowego, adres e‐mail, ewentualnie inne niezbędne do prawidłowego doręczenia przesyłki dane.

§ 4 Dokonywanie płatności – Ceny

1. Pośrednik pośredniczy w przekazaniu Ceny oraz ewentualnie innych należności z tytułu Umowy sprzedaży należnych Dostawcy od Klienta.

2. Wszystkie Ceny Towarów umieszczone na danych Ofertach internetowych podawane są w walucie polskiej i są  cenami całkowitymi, w szczególności zawierają  informacje dotyczące kosztów dostawy.

3. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca dla Dostawcy od chwili kliknięcia przez Klienta przycisku „Kupuję i płacę”.

4. Dopuszczalne są następujące sposoby płatności: a. przelew bankowy; b. BLIK

5. Brak uznania należności z tytułu Ceny na rachunku Pośrednika w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od złożenia Zamówienia powoduje zwolnienie Pośrednika z obowiązku przekazania treści Zamówienia Dostawcy (anulowanie Zamówienia).

§5 Realizacja Zamówień 

1. Pod warunkiem dokonania przez Klienta zapłaty całości Ceny, Pośrednik przekazuje Zamówienie Dostawcy celem jego realizacji, w szczególności przesłania Towaru do miejsca wskazanego przez Klienta. Pośrednik przekazuje również w imieniu Klienta Cenę za Towar należną Dostawcy.

2. Pośrednik zobowiązuje się przekazać Dostawcy Zamówienie wraz z Ceną w terminie 2 (słownie: dwóch) dni roboczych od dnia zapłaty Ceny przez Klienta, a Dostawca zobowiązuje się wysłać  Towar w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni roboczych od dnia otrzymania Ceny od Pośrednika. Doręczenie Towaru Klientowi powinno nastąpić  w terminie między 10 (słownie: dziesięć), a 25 (słownie: dwadzieścia pięć) dni roboczych od dnia otrzymania Ceny przez Dostawcę, ale nie później niż w terminie 40 (słownie: czterdziestu) dni roboczych.

3. Po upływie 40 (słownie: czterdziestu) dni roboczych od dnia otrzymania Ceny przez Dostawcę  uznaje się,  że paczka z Towarem zaginęła. W takim wypadku Dostawca zwraca Klientowi Cenę  albo wysyła ponownie nowy Towar.      

4. Klient, odbierając Towar, powinien sprawdzić  stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności doręczającego, sporządzić  protokół  szkody, który wraz z ewentualną  reklamacją  powinien zostać  niezwłocznie przesłany do Pośrednika.

§ 6 Uprawnienie do odstąpienia od umowy

1. Pośrednik informuje w imieniu Dostawcy,  że każdemu Klientowi będącemu konsumentem   w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego przysługuje prawo odstąpienia od zawartej Umowy sprzedaży, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 Ustawy o prawach konsumenta (kosztów odesłania towaru).

2. Klient może odstąpić  od Umowy sprzedaży (zawartej na odległość  lub poza lokalem przedsiębiorstwa), składając Dostawcy – za pośrednictwem Pośrednika – oświadczenie   o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.    Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać  wysłane mailowo, z wyróżnieniem we wiadomości e‐mail numeru Zamówienia na adres e‐mail podany w zakładce kontakt.

3. Po złożeniu przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, Pośrednik niezwłocznie informuje Klienta o terminie, sposobie i adresie, na który Klient ma odesłać Towar. Termin ten nie może być krótszy niż 14 (słownie: czternaście) dni.

4. Dostawca ma obowiązek zwrócić Klientowi dokonane przez niego płatności za Towar najpóźniej   w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia otrzymania Towaru odesłanego przez Klienta. Dostawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył  Klient.

5. Uprawnienia, o których mowa w § 6 ust. 1‐4 Regulaminu dotyczą Umów sprzedaży zawieranych przez Klienta z Dostawcą  mającym siedzibę  w Państwie UE. Do Umów sprzedaży zawieranych przez Klienta z Dostawcą mającym siedzibę w Państwie trzecim mają zastosowanie przepisy prawa właściwe dla siedziby Dostawcy, które mogą się różnić od przepisów obowiązujących w Państwach UE.    

6. Z uwagi na fakt,  że Pośrednik uzyskał  od Klienta wyraźną  zgodę  na zawarcie Umowy Dropshippingu (tak § 2 ust. 1 lit. c Regulaminu) i przed rozpoczęciem  świadczenia przez Pośrednika Klient został poinformowany,  że po spełnieniu  świadczenia utraci prawo odstąpienia od Umowy Dropshippingu, Klientowi na mocy art. 38 pkt 1 Ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Dropshippingu.

§ 7 Reklamacje dotyczące Towarów

1. Dostawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna Towaru zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat, a to na zasadach określonych w art. 556‐576 Kodeksu cywilnego,   z uwzględnieniem wszelkich zmian prawa w tym zakresie.

2. Reklamacje wynikające z naruszenia uprawnień Klienta gwarantowanych prawnie należy kierować  na adres e‐mail Pośrednika podany w zakładce kontakt. Pośrednik zobowiązuje się do udzielenia nieodpłatnej pomocy Klientowi w przekazaniu reklamacji Dostawcy. Reklamacje rozpatrywane są  w terminach wynikających z właściwych przepisów prawa.

3. Uprawnienie, o których mowa w § 7 ust. 1 Regulaminu dotyczy Umów sprzedaży zawieranych przez Klienta z Dostawcą  mającym siedzibę  w Państwie UE. Do Umów sprzedaży zawieranych przez Klienta z Dostawcą mającym siedzibę w Państwie trzecim mają zastosowanie przepisy prawa właściwe dla siedziby Dostawcy, które mogą się różnić od przepisów obowiązujących w Państwach UE.    

§ 8 Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną 

1. Pośrednik podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania każdej Oferty internetowej, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się  usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu danej Oferty internetowej.

3. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę  wystąpienia nieprawidłowości.

4. Pośrednik zobowiązuje się  do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 (słownie: czternastu) dni, a gdyby nie było to możliwe, do poinformowania przed upływem tego terminu Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

§ 9 Cła i podatki

1. Jeśli Towar zakupiony u Dostawcy za pośrednictwem Oferty internetowej przesyłany jest z Państwa trzeciego, może podlegać  dodatkowym opłatom celnym, akcyzowym lub innym podatkom jako Towar importowany (w szczególności podatkowi od towarów i usług lub tożsamemu). Ceny Towarów zawierają  ewentualne podatki lub cła.

2. Wysokość przedmiotowych ewentualnych ceł lub podatków może być uzależniona od rzeczywistej (rynkowej) wartości Towarów (bez uwzględnienia rabatów, upustów i promocji), rzeczywistej wartości transportu przesyłki (bez uwzględnienia rabatów, upustów i promocji) oraz kosztu ubezpieczenia przesyłki – a nie kwot uiszczonych przez Klienta tytułem Ceny.

3. Kwestię zwolnień celnych reguluje w szczególności Rozporządzenie Nr 1186/2009.

4. W szczególności, zgodnie z art. 23 Rozporządzenia Nr 1186/2009, zwolnione z należności celnych przywozowych są  przesyłki zawierające towary o niewielkiej wartości wysyłane bezpośrednio   z państwa trzeciego do odbiorcy znajdującego się we Wspólnocie. Towary o niewielkiej wartości oznaczają towary, których rzeczywista wartość nie przekracza 150 euro na przesyłkę. Zwolnienia nie stosuje się  do: wyrobów alkoholowych; perfum i wód toaletowych; tytoniu i wyrobów tytoniowych.

5. Zgodnie z art. 51 Ustawy o VAT, zwalnia się  od podatku import towarów umieszczonych   w przesyłkach wysyłanych z terytorium państwa trzeciego bezpośrednio do odbiorcy przebywającego na terytorium kraju, pod warunkiem że łączna wartość towarów w przesyłce nie przekracza kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 22 euro.

§ 10 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2022 roku.

2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają  przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.